เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.เผยแพร่แผน
    1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
    1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
    1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
    1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
2.รายงานผลของแผน
    2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
    2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2564
    2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
    2.4 
Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
3.ป้องกันส่วนได้เสีย
    3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    3.2 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์หน่วยงาน
    3.3 ชุดใบสำคัญเกิน 100,000 บาท ไตรมาส 1
          ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ไม่เกิน 100,000 บาท ไตรมาส 1
          ชุดใบสำคัญเกิน 100,000 บาท ไตรมาส 2
          ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ไม่เกิน 100,000 บาท ไตรมาส 2
          ชุดใบสำคัญเบิกจ่ายเกิน 100,000 บาท ไตรมาส 3
          ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ไม่เกิน 100,000 บาท ไตรมาส 3
          
ชุดใบสำคัญเบิกจ่ายเกิน 100,000 บาท ไตรมาส 3
          ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ไม่เกิน 100,000 บาท ไตรมาส 4
          ชุดใบสำคัญเบิกจ่ายเกิน 100,000 บาท ไตรมาส 4      
    3.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
    3.5 
Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

2023 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.