เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

ประวัติโรงพยาบาล

ประวัติการก่อตั้ง

          โรงพยาบาลสบปราบก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 ณ บ้านเลขที่ 333 หมู่ 2 ถนนสมัยนิลดำริ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยมีนายแพทย์สุนทร ศรีทา เป็นผู้อำนวยการคนแรก ในช่วงที่กำลังก่อสร้างโรงพยาบาล ได้เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอสบปราบ จนกระทั้งการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงได้เริ่มเปิดให้บริการที่โรงพยาบาลสบปราบในปัจจุบันเมื่อเดือน ธันวาคม 2522 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง โดยมีแพทย์ประจำ

 

1 คน พยาบาลวิชาชีพ 2 คน พยาบาลผดุงครรภ์ 3 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว

3 คน เปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไป ทำคลอด ผ่าตัด ตรวจชันสูตร งานส่งเสริมสุขภาพสุขาภิบาล ต่อมา ปี 2527 จึงมีทันตภิบาล 1 คน และเปิดให้บริการทันตกรรม ต่อมาในปี 2538 อาคารที่ให้บริการผู้ป่วยมีสภาพทรุดโทรมมาก นายแพทย์อนุวัตร พงษ์คุณากร ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลในขณะนั้น จึงได้ดำเนินการพัฒนาโรงพยาบาลโดยได้รับเงินบริจาคจาก ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน เพื่อปรับปรุงพื้นอาคารทั้งหมด และจัดทำผ้าม่านและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลนเพิ่ม โดยใช้เงินงบประมาณทั้งสิน 120,000 บาท ต่อมามีผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ โรงพยาบาลสบปราบขนาด 10 เตียงจึงไม่สามารถรองรับจำนวนผู้เข้ารับบริการที่เพิ่มขึ้นได้ ดังนั้นในปี 2540 จึงได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 21.5 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมและขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง จากนั้นจึงได้เปิดตึกที่ให้บริการเดิม 


เนื่องจากสภาพท่อน้ำภายใต้อาคารชำรุดรั่วซึม ต่อมาในปี 2543 นายแพทย์ศุภกร ปัญดิษฐ์ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงตึกเดิม เพื่อให้เป็นตึกสำหรับให้บริการงานทันตกรรม

       งานส่งเสริมสุขภาพ และงานสุขาภิบาล และตั้งชื่อตึกว่า กาญจนรัตน์” ปัจจุบันโรงพยาบาลสบปราบมีเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ มีประชากรอำเภอสบปราบทั้งหมด 29,628 คน

      แบ่งเป็น 4 ตำบล มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมดจำนวน 4 แห่ง รพ.สต.บ้านจัวรพ.สต.บ้านไร รพ.สต.นายาง รพ.สต.บ้านปงกา

 

2023 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.