เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

บาดทะยัก (Tetanus)


โรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิด 
(Tetanus neonatorum) 

เป็นปัญหาสำคัญในประเทศที่กำลังพัฒนา เพราะบริการฝากครรภ์และการให้วัคซีนป้องกันบาดทะยักในหญิงมีครรภ์ดำเนินการได้ไม่ทั่วถึง โรคนี้มักเกิดจากการติดเชื้อผ่านทางสายสะดือ เช่น 

-
การติดสายสะดือด้วยอุปกรณ์ที่ไม่สะอาด 
-
การปิดแผนสายสะดือด้วยวัสดุที่ปนเปื้อนเชื้อบาดทะยัก 

อาการ 
2-3
วันหลังคลอดเด็กจะแข็งแรงและดูดนมได้ปกติ ต่อมาดูดนมลำบากหรือดูดไม่ได้ เนื่องจากอาการ Trismus ร่วมกับการเกร็งหรือซักของกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย และมีอาการ Opisthotonus 

ระยะฟักตัว 
ประมาณ 3-28 วัน (โดยเฉลี่ย 6 วัน) โรคนี้มีอัตราการตายเกินกว่า 80% โดยเฉพาะในรายที่ระยะฟักตัวสั้น 

การป้องกันทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 
1.
ส่งเสริมบริการด้านการฝากครรภ์ และเน้นการทำคลอดโดยผู้ผ่านการอบรมมาอย่างดีแล้ว 
2.
เพิ่มความครอบคลุมการให้ภูมิคุ้มกันแก่หญิงมีครรภ์,หญิงวัยเจริญพันธุ์ 

การให้วัคซีนป้องกันบาดทะยักหญิงตั้งครรภ์อย่างน้อย 5 ครั้งตามเกณฑ์ 

ครั้งที่ 1 ครั้งแรกที่มารับบริการฝากครรภ์ หรือเร็วที่สุดในขณะตั้งครรภ์ 
ครั้งที่ 2 4 สัปดาห์หลังจากได้รับครั้งแรก หรืออย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนคลอด 
ครั้งที่ 3 6-12 เดือนหลังจากได้รับครั้งที่ 2 หรือขณะตั้งครรภ์ครั้งต่อไป 
ครั้งที่ 4 และ 5 ให้ในปีถัดไปที่ผู้ป่วยมาพบหรือในการตั้งครรภ์ครั้งต่อ ๆ มา 

การได้วัคซีนครบ 5 ครั้ง สามารถมีภูมิต้านทานต่อโรคบาดทะยักได้ตลอดวัยเจริญพันธุ์ 
หมายเหตุ ทั้งนี้ควรดูประวัติการย้อนหลังในการได้รับวัคซีนบาดทะยักร่วมด้วย

 

2022 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.