เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG"

EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG"
    1. หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม "ชมรม STRONG..." ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG... ที่ชัดเจนและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG...
    3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG...
    4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG... ที่มีความต่อเนื่อง
    5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
    7. Link ที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)

2023 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.