เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2564

EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
EB2 ข้อ 1.1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
EB2 ข้อ 1.1.2 นโยบายของผู้บริหาร
EB2 ข้อ 1.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
EB2 ข้อ 1.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง
EB2 ข้อ 1.1.5 กฏหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
EB2 ข้อ 1.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน
EB2 ข้อ 1.1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
EB2 ข้อ 1.1.8 ช่องทางการับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่
EB2 ข้อ 1.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
EB2 ข้อ 1.1.10 ยุทธศาสตร์ของของประเทศโดยรวม
EB2 ข้อ 1.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
EB2 ข้อ 1.1.12  ประมวลจริยธรรข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
EB2 ข้อ 1.1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
EB2 ข้อ 1.1.14 อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรฒ ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารสุขชุดปัจจุบัน
EB2 ข้อ 1.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
4.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
5.หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
6.หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
8.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
EB2 ข้อ 9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา งบประมาณ 2563
EB2 ข้อ 9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี(2564)
EB2 ข้อ 9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
            ประจำเดือน ตุลาคม 2563
            ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
            ประจำเดือน ธันวาคม 2563
EB2 ข้อ 9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ
EB2 ข้อ 9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2564 (แบบ สขร.1)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2563
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
        ประจำเดือน ธันวาคม 2563
        
ประจำเดือน มกราคม 2564
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
        ประจำเดือน มีนาคม 2564
        ประจำเดือน เมษายน 2564
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
        ประจำเดือน มิถุนายน 2564
        ประจำเดือน กรกฏาคม 2564
        ประจำเดือน สิงหาคม 2564
        ประจำเดือน กันยายน 2564
10.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
11.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
13.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1.บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ
2.รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน
4.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.เผยแพร่แผน
    1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
    1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
    1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
    1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    1.6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
2.รายงานผลของแผน
    2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
    2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2564
    2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
    2.4 
Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
3.ป้องกันส่วนได้เสีย
    3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
    3.2 หนังสือขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซด์หน่วยงาน
    3.3 ชุดใบสำคัญเกิน 100,000 บาท
          ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย ไม่เกิน 100,000 บาท
    3.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
    3.5 
Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS
EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวบไซต์ของหน่วยงาน 
2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
    แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตุลาคม 2563
    แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
    แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ธันวาคม 2563
3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
4.Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
    2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
    3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    4. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS  
EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
       
EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน
2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี     
3. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS     
EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

 
EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
    
EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
     
EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
     
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
    
EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
      
EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
   
EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
    
EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
    
 
EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
     
EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

    
EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

  
EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต"

     
EB 23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG"
    
EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญกาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
     
    

2021 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.